Договор за сделка от разстояние

Договор за сделка от разстояние за използване на Онлайн магазин, собственост на и управляван от РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , ЕИК: 204303512, със седалище гр. София 1618 район р-н Овча купел Народен герой No 16А и адрес на управление на дейността бул Никола Вапцаров. 53A 1407 София , България.

Настоящият Договор относно сроковете и условията, посочени в него, се прилага за всички сделки, сключени с всеки от Потребителите, които и когато извършват покупка в и от Онлайн магазина на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД чрез уебсайта https://sjcambg.com.

Позоваванията в настоящия Договор на „Онлайн Магазин“ се отнасят единствено и само до онлайн магазина, собственост на и управляван от РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , разположен и достъпен на адрес https://sjcambg.com.

Изрично се посочва, че всеки потребител следва внимателно и с разбиране да прочете настоящия договор ПРЕДИ извършването на поръчка или покупка и да е съгласен с всички клаузи, които се съдържат в него.

При заявяване на поръчка или покупка на стока или услуга от Онлайн магазина на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , с подаването ѝ, потребителят декларира, че се съгласява с и приема условията на настоящия Договор, както и се съгласява с всички условия, посочени в  Общи условия за ползване на сайта, които са неразделни части и взети заедно, представляват целия договор между всеки онлайн потребител и РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД .

РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  си запазва правото, с оглед на конюнктурата на пазара, да променя настоящия Договор. В случай на извършена промяна, отношенията между Потребителя и РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  се уреждат съобразно Договора, действащ към момента на подаване на поръчката или извършване на покупката. Клаузите на Договора за пазаруване в Онлайн магазина са съобразени с българското законодателство и споровете във връзка с отношенията, които регламентират, са от изключителната юрисдикция на българските съдилища.

ДЕФИНИЦИИ

 • Авансово плащане – начин на заплащане на поръчаната от Потребителя стока/услуга чрез превеждане на парични средства по сметка на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  или към разплащателни системи, с които РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  е в договорни отношения за получаване на парични преводи, преди получаването на поръчаната стока/услуга.
 • Дистанционна търговия – Продажба от разстояние, при която от датата на отправяне на предложението за продажба до подаване на поръчката и сключването на Договора, включително за времето на сключването на договора, Търговецът и Потребителят не са във физически контакт помежду си.
 • Доставка – физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги потребител.
 • Дългосрочно – не еднократно
 • ЗЕТ – Закон за електронната търговия
 • ЗЗД – Закон за задълженията и договорите
 • ЗЗП – Закон за защита на потребителите
 • Личен профил – Софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , базирана и достъпна чрез уебсайта. Възможностите на „Личен профил“ са достъпни чрез въвеждане на потребителско име и парола и дават възможност на потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина и да извършва нови.
 • Наложен платеж – начин на плащане, при който потребителят заплаща поръчаната от него стока/услуга в момента на доставката, като предава дължимата сума на лицето-приносител.
 • Онлайн магазин – софтуерен продукт като услуга, изключителна интелектуална собственост на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , предоставяна от търговеца на потребителите чрез уебсайта sjcambg.com даваща възможност за дистанционна търговия през Интернет.
 • Оферирани стоки/услуги – Стоки/услуги, рекламирани и предлагани за покупка на уебсайта.
 • Посетител на Уебсайта – Всяко дееспособно и правоспособно физическо или юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия за ползване на Уебсайта.
 • Потребител – Всеки регистриран Посетител в Уебсайта, регистрирал се като купувач на стоки от Онлайн магазина и съгласил се с условията на настоящия договор и Общите условия за използване на сайта. Регистрацията е безплатна.
 • Приносител – Лицето, което осъществява физическото предаване/предоставяне на поръчаната стока/услуга на поръчалия ги Потребител.
 • Свързани лица – Лицата, свързани с която и да било от страните по настоящия договор, поради наличие на което и да било от следните обстоятелства:
  • съпрузи, роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;
  • работодател и работник;
  • лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
  • съдружници;
  • дружество и лице, което притежава повече от 5% от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
  • лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
  • лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
  • лицата, едното от които е търговски представител на другото;
  • лицата, едното от които участва в управление на дружество за извършване на същата дейност на същото място и с повече от половината от същите наети лица в продължение на две години от прекратяването на тази дейност на другото.
 • Търговец – РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , в качеството си на вносител, производител, продавач или на дистрибутор на стоките, предлагани в Онлайн магазина.
 • Търговски партньори – Търговци, с които РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  е с дългосрочни търговски отношения.
 • Уебсайт – Уебсайт, собственост на и управляван от РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , с адрес https://sjcambg.com и всичките му Интернет страници.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК

 1. Настоящият Договор е за продажба на стоки/услуги, предлагани за продажба в онлайн магазина към уебсайта на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , в качеството му на техен производител, вносител, продавач и/или дистрибутор, сключен от разстояние, с всеки от Потребителите, подали по електронен път поръчка за закупуването им и изразили изрично съгласие за авансовото им заплащане или за заплащането им при доставка чрез наложен платеж.
 2. Потребителят има право да заяви за покупка която и да било от стоките/услугите, предлагани в онлайн магазина на Уебсайта на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД, за времето, през което те са описани на сайта и не са с изчерпана наличност.
 3. Стоките задължително съдържат информация за:
  • името и адреса на доставчика със седалище в БЪЛГАРИЯ гр. София 1618  район р-н Овча купел Народен герой No 16А и адрес на управление бул Никола Вапцаров. 53A 1407 София , България.
  • основните характеристики на стоките или услугите;
  • цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси; Забележка: РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  си запазва правото да обявява цени с отстъпка за Потребители, на Търговски партньори и/или Партньорски програми.
  • С натискане на бутона „ПОРЪЧКА”, поръчката се счита за направена, като преди това е избран един или няколко възможни начина на заплащане.
  • Когато е избран „наложен платеж”, системата генерира последващи операции, които индивидуализират лицето, направило поръчката.
  • След извършване на авансово плащане или след индвидуализиране на поръчващия по предходния пункт, направената поръчка се счита за приета.
  • С приемането на поръчката, настоящият Договор се счита за сключен.
  • Макар регистрацията на Потребител да е еднократна, за всяка поръчка се сключва отделен Договор, чрез ново потвърждаване за приемане на условията му.

РЕГИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Всеки Посетител на Уебсайта на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , може да се регистрира в него.
 2. Регистрацията е безплатна и свободна, освен в случаите, в които има основания за прекратяването ѝ.
 3. Регистрацията е задължителна за извършване на покупки или поръчки от електронния магазин на сайта.
 4. При регистрацията се създава Личен профил на Потребителя, достъпен чрез Уебсайта, регистриращ всяка покупка и даващ възможност да Потребителя да следи покупките си в Онлайн магазина.
  • При акта на регистрация потребителят декларира, че попълнените от него данни са коректни, точни, актуални и пълни и са поне минимално изискуемите задължителни реквизити, необходими за осъществяване на продажбата.
  • РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на потребителя до част от или до всички услуги, предлагани на настоящия уебсайт.
 5. Регистрацията не може да бъде прекратявана – дори потребителският профил да бъде заличен от онлайн магазина, информации за потребителя е възможно да бъдат съхранявани от РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  за счетоводни, административни или статистически цели.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Със сключването на настоящия Договор за сделка от разстояние, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД – имена, пълен адрес за доставка, телефон за контакт.

ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

 1. РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  е в състояние за приема поръчки за продажба и доставка на стоки/услуги, предлагани в Онлайн магазина, до всеки посочен действителен адрес в Република България. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. Ако посоченият адрес за доставка не съществува като официален административен адрес в съответната Общинска администрация, РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  няма да обработва направената поръчка и да извърши свързаната с нея доставка. В този случай предварително заплатените суми ще бъдат преведени обратно по банкова сметка, посочена от Потребителя.
 2. За приетата поръчка Потребителят получава имейл на посочения от него при регистрацията адрес за електронна поща. Полученото потвърждение е доказателство за приемането на поръчката за изпълнение от РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  и съществуването на правно обвързващ договор между Търговеца и Потребителя.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

 1. Всички цени на предлаганите в настоящия сайт стоки/услуги са с включен ДДС. Цените могат да се променят в зависимост от законодателството на Република България, правото на Европейския съюз, както и други правни тълкувания, издадени от съответните органи.
 2. Промоции и цени, които са обявени в Онлайн магазина, може да се  отнасят за всички Потребители или за всички стоки/услуги от един вид.
 3. РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  си запазва правото да изменя цените без предизвестие и по всяко време, както и правото да добавя или оттегля предлаганите стоки/услуги по всяко време и без да се задължава да уведомява за това потребителите.
 4. Страните по този договор се съгласяват, че отговорността на която и да било от тях към другата, породена от приложението на настоящия договор, по никакъв начин не може да надхвърля общата цена, плащана за съответната поръчка.
 5. Отделно, се начислява куриерска услуга. До офис на ЕКОНТ, цената на доставките е 4 лв. До адрес е 6,30лв.
 6. Новите цени считано от 15 май 2019 г. вижте оттук:
 7. Тарифа за наложен платеж

  Валидна от 08 декември 2014 г.

  получател плаща сума по наложен платеж подател получава сума по наложен платеж
  в офис в брой на адрес в брой по банков път
  в офис на Еконт в брой 1,2%* 2,4% 1,2%
  на адрес в брой 2,4% 2,4% 2,4%
  електронно ** 1,2% 2,4% 1.2%

  * Процентите се изчисляват от стойността на наложения платеж.
  ** Електронно можете да платите:

  • в офис на Еконт или Еконтомат – с банкова карта
  • в e-Еcont – през ePay или с банкова карта

  Посочените цени са с ДДС.

  Доставката се изпълнява съгласно Общите условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, които са предоставяни от Еконт Експрес ООД, съгласно издадено удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги № 0026/03.11.2009 г

Доставка

 1. Доставката отнема от 24 до 48 ч. от предаването и на куриер.
 2. Приетите поръчки до 15 часа ще бъдат изпратени същия ден в работни дни. Приетите поръчки след 15 часа ще бъдат изпратени на следващия ден в работни дни.

ГАРАНЦИИ

 1. Търговецът предава на Потребителя стока, която съответства на договора за продажба.
 2. Външни несъответствия на стоката с Договора са всички несъответствия, които могат да бъдат констатирани при първоначален външен оглед на стоката, включително, но не само: външни увреждания, разлика в цвета и дизайна, изправност на механизъм, част или производствена схема, задействащ се от допир, натиск, зарядни устройства, външни енергоизточници и др. подобни.
 3. Вътрешни несъответствия на стоката с Договора са всички останали несъответствия, които не могат да бъдат установени освен след продължително използване на стоката, освен ако не се дължат на неправилна експлоатация от страна на Потребителя или на други причини, за които Търговецът не отговаря.
 4. Всяко външно несъответствие на стоката с Договора следва да се констатира от Потребителя в момента на доставката, да се заяви пред приносителя и да се посочи дали иска ремонт на стоката, или замяна на стоката с нова от същия вид и със същите характеристики, освен ако по смисъла на ЗЗП, това е невъзможно или избраният начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 5. Липсата на заявка по предходната точка, означава, че Потребителят е приел доставената стока без възражения относно наличие на външните несъответствия с Договора и впоследствие не може да се позовава на наличието на такива.
 6. Всяко скрито несъответствие на стоката с Договора, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че не е съществувало при доставянето й, ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.
 7. Този Договор не предвижда закупуваните чрез него стоки, да бъдат монтирани или инсталирани от продавача или на негова отговорност.
 8. Потребителят е длъжен за своя сметка и на свой риск да организира монтирането или инсталирането на закупените по настоящия Договор стоки.
 9. Привеждането на стоката в съответствие с Договора се извършва в рамките на два месеца, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на този срок, Потребителят има право да развали Договора и да иска от Търговеца да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката. Потребителят не може да иска разваляне на договора ако несъответствието на стока с договора е незначително.
 10. Правото на потребителя по предходната точка се погасява с 2 годишен срок от доставката на стоката. При спор между страните, в тежест на Потребителя е да докаже, че доставената му и приета за ползване стока не е съответствала на Договора.

РЕКЛАМАЦИИ

 1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията, са открити несъответствия с Договора.
 2. При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт.
 3. При предявяване на рекламацията за услуга, Потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с Договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
 4. Рекламацията се предявява писмено пред Търговеца, на обявения в настоящия договор адрес: бул Никола Вапцаров. 53A 1407 София , България
 5. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
  1. платежно нареждане, квитанция за наложен платеж, касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
  3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 6. Рекламацията на стока може да се предяви до една година от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.
 7. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Ако поръчана стока/услуга стане временно недостъпна за доставка, направената поръчка се съхранява до отпадане на временните пречки и се изпълнява, освен ако Потребителят междувременно не е прекратил Договора.
 2. Ако поръчана стока/услуга, стане постоянно недостъпна за доставка, Търговецът си запазва възможността да предложи на Потребителя подходяща алтернативна стока/услуга, която да достави, а при несъгласие на Потребителя и/или при междувременно прекратяване на Договора, да му възстанови напълно изплатената сума по него за Предлагането на продукти.
 3. Счита се, че временна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена в 60-дневен срок от сключване на Договора.
 4. Постоянна недостъпност е налице, когато поръчаната стока/услуга не е била доставена за повече от 60 дни от сключване на договора.
 5. РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  декларира, че са положени всички усилия възможно най-точно да възпроизвежда в Онлайн магазина цветовете на оферираните стоки. Възпроизвеждането на цветовите гами обаче е в зависимост от техническите характеристики на различните устройства и екрани. Това означава, че когато се поръчват стоки от Онлайн магазина, цветовете на доставената стока биха могли да се различават от това, което Потребителят е виждал на екрана си. Търговецът не носи рекламационна отговорност пред Потребителят в случаите, в които цветовете на оферираната и доставената стока са от едни и същи цветови гами.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ПОСЛЕДИЦИ

 1. Договорът се счита за изпълнен с осъществяване на доставката на поръчаната стока/услуга и получаването й от Потребителя.
 2. Всеки Потребител, без да излага мотиви, може да се откаже от Договора до 14-я (четиринадесетия) работен ден от сключването му или до 14-я (четиринадесетия) работен ден от получаването на стоката/услугата, без да дължи каквито и да било обезщетения и/или неустойки. В този случай Потребителят е длъжен, в същия срок, да върне на Търговеца, на адреса на управление дейността му (бул Никола Вапцаров. 53A 1407 София , България), получената стока/услуга, освен ако не се касае за услуга, използвана в момента на получаването й. За връщането се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от страните. Протоколът е доказателство за прекратяването на договора при условията, визирани в тази точка.
 3. При връщането на стоката/услугата по предходната точка, Потребителят има право на възстановяване на сумата, платена за стоката/услугата. Търговецът превежда дължимата сума по сметка на Потребителя, в 30 (тридесет) дневен срок от изготвяне на приемо-предавателния протокол.
 4. В случай на временна или постоянна недостъпност по гл. VІІІ т.3 и гл. VІІІ т.4, Потребителят има право, с едностранно волеизявление да прекрати Договора. Последиците са като по предходните т.3 и т.4. Търговецът е длъжен да върне дължимата сума по сметка на потребителя в 30 (тридесет) дневен) срок от прекратяване на договора.
 5. Ако потребителят желае да се откаже от договора и да върне получената стока/услуга след изтичане на сроковете по т.3, това става по писмено споразумение с Търговеца, при което Потребителят дължи както връщане на доставената стока/услуга, така и неустойка в размер до 30 (тридесет) % от стойността на стоката/услугата.
 6. Връщането на стоки/услуги от Потребителя на Търговеца в случаите, предвидени от настоящия Договор поради рекламации или поради отказване и/или разваляне на Договора, може да бъде извършено и по пощата или с куриер на адрес: РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , бул Никола Вапцаров. 53A 1407 София , България. В този случай пощенските разходи са за сметка на Потребителя и могат да му бъдат възстановени от Търговеца при предявяване на съответните платежни документи, доказващи размера и основанието им.
 7. При нелоялно търговско поведение от страна на Потребителя, водещо до необосновани разходи за Търговеца, Търговецът има правото, но не и задължението, да прекрати регистрацията на Потребителя в Онлайн магазина и в Уебсайта на РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , както и регистрацията на свързаните с него лица.
 8. Сигнали можете да подавате на https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba и https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД  си запазва правото едностранно да променя или допълва настоящия Договор.
 2. В случаите на авансово плащане, със съгласяването с клаузите на настоящия договор, Потребителят изрично декларира, че е съгласен да заплати предварително обявената цена на поръчаните за покупка стоки/услуги, съгласно офертата им в Онлайн магазина на Търговеца.
 3. Страните се съгласяват и декларират, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящия Договор се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на целия Договор или на други клаузи, или на други самостоятелни негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената търговска практика.
 4. По всички неуредени от настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и по-специално тези на ЗЗП, ЗЗД и ЗЕТ.
 5. При едностранна промяна на настоящия Договор от РАЙТ КОНСУЛТИНГ ООД , ако продължите да ползвате регистрацията си в Онлайн магазина, Вие изрично се съгласявате с направените промени.